Aksjemarkedet så langt i 2018

Aksjemarkedet i 2018 har vært alt annet enn en dans på roser. Det har vært preget av høy volatilitet. Året startet bra og mange indekser nådde ny toppnotering sent i januar 2018. Men like etter toppnoteringene i januar startet en bred korreksjon som sendte aksjekursene ned i de fleste markeder i verden. Siden har markedene hentet seg noe inn, men høy volatilitet har likevel preget aksjemarkedet gjennom mesteparten av 2018. Jeg vil her forsøke gi en kort beskrivelse av utviklingen i de ulike markedene så langt i 2018.

Emerging Markets
Emerging markets eller fremvoksende markeder brukes til å beskrive markeder som har noen karakteristikker fra utviklede markeder, men ikke nok til å anses som et utviklet marked. De fire største emerging markets er Brasil, Russland, Kina og India.
Emerging markets har hatt en svært dårlig utvikling så langt i 2018. Særlig har stigende amerikanske renter og en sterkere dollar gitt utfordringer, hvor mange emerging markets har gått inn i bear market.

MSCI Emerging Markets. 50-DMA = 50 dagers moving average, 200-DMA = 200 dagers moving average.

Av grafen kan vi se at emerging markets toppet ut i januar 2018. Siden har den utviklet en nedadgående trend.  Legg merke til 50 DMA (mørkeblå linje) som krysser under 200 DMA (blå linje) i juni. Når 50 dagers moving average krysser under 200 dagers moving average gir dette et sterkt salgssignal og refereres ofte til som «dødskyss» i markedssammenheng. Som ventet har emerging markets forsatt sin nedadgående trend etter «dødskysset», og emerging markets har nå offisielt gått inn i et Bear Market. Et bear market oppstår når et marked eller indeks faller mer enn 20%.
Den fremtidige kortsiktige utvikling i emerging markets er svært usikker og det er foreløpig få signaler som tyder på at MSCI Emerging Markets skal snu sin negative trend.

All Country World Index
Også MSCI ACWI (All Country World Index) har vist svakhetstegn i 2018. Denne indeksen består av aksjer både fra utviklede markeder og emerging markets. MSCI ACWI består av til sammen 1649 aksjer fra hele verden, og gir dermed et godt helhetlig bilde av hvordan verdens aksjemarkeder utvikler seg.

iShares MSCI ACWI Index Fund Stock Chart.  Bilde modifisert fra Nasdaq.com.

Av grafen over kan vi se at indeksen hadde sin toppnotering i slutten av januar 2018. Dette korrelerer også svært godt med toppnoteringen i emerging markets. Likevel har ikke MSCI ACWI hatt den samme nedadgående trenden som emerging markets har hatt etter markedskorreksjonen i februar 2018. Indeksen har i stedet båret preg av høy volatilitet, men stort sett handlet innenfor en relativ horisontal trendkanal helt til markedet fikk seg en ny kraftig korreksjon i starten av oktober. Denne korreksjonen har nå hentet seg noe inn så langt i november, men det råder fremdeles stor usikkerhet i markedet og den videre kortsiktige utviklingen er fremdeles usikker.

Oslo Børs
Oslo Børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer som derivater og obligasjoner (Wikipedia).
Oslo Børs har faktisk hatt en relativt sterk utvikling i 2018. Mens store deler av verdensmarkedene har opplevd at markedet toppet ut i januar 2018, så har Oslo Børs utviklet seg videre etter korreksjonen i januar med nye toppnoteringer helt frem til den foreløpig toppet ut på 946 den 25. september 2018. Siden starten av oktober har også Oslo Børs korrigert ned i likhet med store deler av verdens markeder.

Utviklingen av Oslo Børs i 2018. Bilde modifisert fra Investtech.com.

Som vi kan se av chartet ovenfor så har Oslo Børs lenge ligget i en stigende trendkanal. Etter korreksjonen som startet i oktober har børsen nå brutt trendkanalen sin (markert med nedre grå linje). Børsen har i november forsøkt teste motstanden på 895 (markert i rød linje i chartet) uten at den har klart bryte opp gjennom denne. I tråd med indeksene emerging markets og MSCI ACWI (All Country World Index) råder det usikkerhet rundt den videre kortsiktige utviklingen.

Både MSCI Emerging Markets, MSCI ACWI (All Country World Index) og Oslo børs viser klare tegn på at stor usikkerhet råder. Jeg finner ingen klare signaler som tyder på at korreksjonen og volatiliteten er over for denne gang. Likevel er jeg positiv til at den negative utviklingen skal snu snart og at ny optimisme skal innta markedet. Om ikke annet kan denne positiviteten begrunnes med at korreksjoner ofte er over i løpet av noen uker og at de sjelden er større enn 10-15%. Oslo børs korrigerte ned nesten 9% fra sin topp 25. september før den i det siste har handlet opp igjen til motstanden på 895.