Equinor – kan satsing på klimatiltak gjøre selskapet til en attraktiv investering?

Modifisert fra Equinor.com

Equinor har i løpet av de siste par år gjennomført store strategiske endringer. Som en konsekvens av dette har også selskapet i 2018 skiftet navn fra Statoil til Equinor. Dette kan anses som et symbol på den store endringen selskapet har gjennomført, hvor de har gått fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.

Equinors mål er å finne en balanse mellom ulike energiformer slik at de kan sikre samfunnet den energien det trenger på en så bærekraftig og ansvarsfull måte som mulig (les mer om Equinor her).

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan vi lese en pluss artikkel fra konsernsjefen i DEA, Maria Moræus Hanssen, hvor hun beskriver hva oljeselskapene bør gjøre i 2019 for å bidra til en bedre verden. Les hele artikkelen her. Blant annet beskriver hun hvordan fossile energibærere som kull, olje og gass er et stort klimaproblem, i likhet med industriell kjøttproduksjon og massiv avskoging. Hun poengterer med at i motsetning til kull, kjøtt og avskoging har verden fortsatt ikke fullverdige alternativ til dagens forbruk av olje og gass. Det er derfor det er så viktig at man klarer redusere utslippene forbundet med produksjon og forbruk av olje og gass mens man fortsetter å lete etter reelle alternativer. Med andre ord mener hun at et oppstrøms olje- og gasselskaps største og viktigste bidrag er i produksjonsleddet.

Og nettopp her er Equinor blant de beste i klassen. Se bare på hva de har fått til med Johan Sverdrup-feltet. Der har de valgt elektrifisering fra land som et viktig bidrag til å redusere klimaavtrykket betydelig. Feltets klimaavtrykk reduseres årlig tilsvarende utslipp fra 230 000 personbiler.

Men Equinor har også mange andre store satsingsområder som naturgass, havvind og sol som gir viktige bidrag til å redusere klima avtrykket. Dessuten har Equinor også nylig besluttet å investere i bevaring av regnskogen (les mer om dette her).

Alt dette sammenfaller godt med selskapets ambisjoner om å gå fra å være et olje- og gass selskap, til å bli et ledende energiselskap. Equinor viser at de ønsker å være fremst i klassen med sin sterke støtte til Paris-avtalen, hvor de i den senere tid har gjennomført en rekke viktige tiltak som vil kunne endre investorers syn på selskapet.

Og akkurat dette kan man også kjenne igjen i DEAs konsernsjef Maria Moræus Hanssens budskap i dagens utgave av Dagens Næringsliv hvor hun poengterer at troverdig satsing på klimatiltak og en tydelig samfunnsrolle vil endre oppfatning av bransjen. Det vil gjøre den mer attraktiv for bransjens ansatte og for fremtidig rekruttering.

Og det er nettopp derfor Equinor nå muligens er et spennende fremtidig investeringscase. Fordi selskapet har tatt en ledende rolle blant oljeselskaper i å redusere sitt eget klimaavtrykk, samt å investere i fornybare energikilder og bevaring av regnskogen vil bidra til å gjøre selskapet mer attraktivt. Attraktivt for egne ansatte og for å rekruttere nye hoder, men også attraktivt som et investeringscase.

Teknisk analyse av Equinor

I likhet med de aller fleste oljeselskaper på Oslo børs har også Equinor falt betydelig i verdi i høst. Faktisk har selskapets aksje falt i verdi fra ca 232 kr i september til 183.75 kr (per 28.12.2018). Dette har selvsagt sammenheng med den store korreksjonen som har vært på verdens børser i høst, samt det store fallet i oljeprisen fra ca USD 86 fatet til USD 54.

Modifisert fra Investtech.com

Som vi kan se av ovennevnte kursdiagram så har Equinor brutt ut av sin lange stigende trendkanal. Siden toppen på 232 kr i september har kursen brutt støtten både på 216 kr og 207 kr. Videre har den falt tilbake og også brutt under støtten på ca 183 kr, men klarte akkurat å slutte over motstanden på 183 kr den 28. desember som var siste handelsdag i 2018. Skulle aksjen klare etablere seg over 183 kr, som nå er støttenivå, så vil muligens aksjen snart kunne vurderes som en god investering for fremtiden.

Egen analyse fra DN investors analyseverktøy

Ut fra ovennevnte kursdiagram kan vi se at Equinor har handlet i en sterk nedadgående trendkanal siden starten på oktober 2018. Den har nå nylig testet bunnen av denne trendkanalen, og det er foreløpig ingen tegn til at aksjen har bunnet. For at så skal skje må kursen bryte ut på oversiden av den sterkt nedadgående trendkanalen, og den må dessuten etablere seg på oversiden av støtten på 183 kr.

Skulle aksjekursen klare dette, samt at oljeprisen nå starter å stige igjen vil investeringscaset Equinor bli interessant å følge fremover. Ser man også på hvilket betydelig samfunnsansvar selskapet har tatt for å redusere egne klimaavtrykk og å fremme fornybar energi satsing og bevaring av regnskogen, så kan det også hende at flere og flere investorer får opp øynene for Equinor som et godt fremtidig investeringscase.

 

Aksjemarkedet så langt i 2018

Aksjemarkedet i 2018 har vært alt annet enn en dans på roser. Det har vært preget av høy volatilitet. Året startet bra og mange indekser nådde ny toppnotering sent i januar 2018. Men like etter toppnoteringene i januar startet en bred korreksjon som sendte aksjekursene ned i de fleste markeder i verden. Siden har markedene hentet seg noe inn, men høy volatilitet har likevel preget aksjemarkedet gjennom mesteparten av 2018. Jeg vil her forsøke gi en kort beskrivelse av utviklingen i de ulike markedene så langt i 2018.

Emerging Markets
Emerging markets eller fremvoksende markeder brukes til å beskrive markeder som har noen karakteristikker fra utviklede markeder, men ikke nok til å anses som et utviklet marked. De fire største emerging markets er Brasil, Russland, Kina og India.
Emerging markets har hatt en svært dårlig utvikling så langt i 2018. Særlig har stigende amerikanske renter og en sterkere dollar gitt utfordringer, hvor mange emerging markets har gått inn i bear market.

MSCI Emerging Markets. 50-DMA = 50 dagers moving average, 200-DMA = 200 dagers moving average.

Av grafen kan vi se at emerging markets toppet ut i januar 2018. Siden har den utviklet en nedadgående trend.  Legg merke til 50 DMA (mørkeblå linje) som krysser under 200 DMA (blå linje) i juni. Når 50 dagers moving average krysser under 200 dagers moving average gir dette et sterkt salgssignal og refereres ofte til som «dødskyss» i markedssammenheng. Som ventet har emerging markets forsatt sin nedadgående trend etter «dødskysset», og emerging markets har nå offisielt gått inn i et Bear Market. Et bear market oppstår når et marked eller indeks faller mer enn 20%.
Den fremtidige kortsiktige utvikling i emerging markets er svært usikker og det er foreløpig få signaler som tyder på at MSCI Emerging Markets skal snu sin negative trend.

All Country World Index
Også MSCI ACWI (All Country World Index) har vist svakhetstegn i 2018. Denne indeksen består av aksjer både fra utviklede markeder og emerging markets. MSCI ACWI består av til sammen 1649 aksjer fra hele verden, og gir dermed et godt helhetlig bilde av hvordan verdens aksjemarkeder utvikler seg.

iShares MSCI ACWI Index Fund Stock Chart.  Bilde modifisert fra Nasdaq.com.

Av grafen over kan vi se at indeksen hadde sin toppnotering i slutten av januar 2018. Dette korrelerer også svært godt med toppnoteringen i emerging markets. Likevel har ikke MSCI ACWI hatt den samme nedadgående trenden som emerging markets har hatt etter markedskorreksjonen i februar 2018. Indeksen har i stedet båret preg av høy volatilitet, men stort sett handlet innenfor en relativ horisontal trendkanal helt til markedet fikk seg en ny kraftig korreksjon i starten av oktober. Denne korreksjonen har nå hentet seg noe inn så langt i november, men det råder fremdeles stor usikkerhet i markedet og den videre kortsiktige utviklingen er fremdeles usikker.

Oslo Børs
Oslo Børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer som derivater og obligasjoner (Wikipedia).
Oslo Børs har faktisk hatt en relativt sterk utvikling i 2018. Mens store deler av verdensmarkedene har opplevd at markedet toppet ut i januar 2018, så har Oslo Børs utviklet seg videre etter korreksjonen i januar med nye toppnoteringer helt frem til den foreløpig toppet ut på 946 den 25. september 2018. Siden starten av oktober har også Oslo Børs korrigert ned i likhet med store deler av verdens markeder.

Utviklingen av Oslo Børs i 2018. Bilde modifisert fra Investtech.com.

Som vi kan se av chartet ovenfor så har Oslo Børs lenge ligget i en stigende trendkanal. Etter korreksjonen som startet i oktober har børsen nå brutt trendkanalen sin (markert med nedre grå linje). Børsen har i november forsøkt teste motstanden på 895 (markert i rød linje i chartet) uten at den har klart bryte opp gjennom denne. I tråd med indeksene emerging markets og MSCI ACWI (All Country World Index) råder det usikkerhet rundt den videre kortsiktige utviklingen.

Både MSCI Emerging Markets, MSCI ACWI (All Country World Index) og Oslo børs viser klare tegn på at stor usikkerhet råder. Jeg finner ingen klare signaler som tyder på at korreksjonen og volatiliteten er over for denne gang. Likevel er jeg positiv til at den negative utviklingen skal snu snart og at ny optimisme skal innta markedet. Om ikke annet kan denne positiviteten begrunnes med at korreksjoner ofte er over i løpet av noen uker og at de sjelden er større enn 10-15%. Oslo børs korrigerte ned nesten 9% fra sin topp 25. september før den i det siste har handlet opp igjen til motstanden på 895.

Aksjeporteføljen opp 50% på et år

Nå er det lenge siden siste innlegg her på bloggen min. Det skyldes delvis at jeg har startet i ny jobb som har krevet mye av tiden min. Men det skyldes også (og kanskje enda mer) at jeg har ødelagt Mac´n min. Kjipt å være uten privat PC, men siden jeg stort sett kun bruker iPad til daglig så får jeg meg ikke helt til å bruke penger på ny Mac eller annen PC.

Men nå over til det bloggen min egentlig handler om – nemlig aksjer og min egen aksjeportefølje! Det er nå nokså nøyaktig et år siden jeg opprettet «investeringskonto» hos Netfonds. Jeg tidligere bare hatt vanlig VPS konto. Det morsomme med investeringskontoen min er at jeg lett kan følge kontoens utvikling dette året. Og det har vært en fantastisk utvikling. I løpet av mitt første år med investeringskonto har jeg hatt avkastning på mine aksjer på hele 52%. Det er en bunnsolid avkastning – og langt over gjennomsnittlig forventet avkastning på 7-9% per år.

Som alle kan se av min aksjeportefølje (se her) så er det Golden Ocean Group og Songa Offshore som bidrar til hele min avkastning. Og det er nettopp disse to aksjene som er mine klart største investeringer også. Alle andre aksjer i porteføljen min utgjør bare en veldig liten andel av mine investerte midler. Som dere kan se så har jeg ca 140% avkastning på Golden Ocean Group. Dette er også den aksjen i porteføljen min som jeg er klart mest bull på. Faktisk så har jeg så stor tro på denne aksjen at jeg i sommer vurderte å selge alle andre aksjer og satse alt på denne. Men jeg fikk meg ikke til å selge Songa, som er min andre hovedaksje.

Og kanskje var det like greit. For Songa ble som kjent solgt nå i midten av august. Transocean la nylig inn bud på Songa Offshore, og budet lyder på 47,5 kroner per aksjer. Selvsagt spratt aksjekursen i været av dette og ligger per i dag på ca 42 kroner aksjen. Dette har gjort at jeg har fått en fantastisk avkastning på min investering i Songa Offshore. Jeg har en inngangskurs på ca 25 kroner per aksje, og dermed en foreløpig avkastning på ca 60% i aksjen. Men her er det mer å hente – for jeg kan velge å selge 2631 av mine aksjer for 47,5 kroner per aksje. Altså totalt 125 000 kroner kan jeg få ut cash for 2631 av mine aksjer. De resterende av mine aksjer i Songa (de over 2631) kan jeg enten selge på børs til løpende kurs, eller jeg kan velge å bytte disse i 50% aksjer og 50% bonds i Transocean. Høres det komplisert ut? Det synes jeg også! Jeg har nemlig ingen erfaring med bonds, heller ikke har jeg erfaring med at et selskap jeg har aksjer i har blitt solgt. Jeg holder bare hodet kaldt foreløpig, og nyter den fantastiske avkastningen Songa Offshore har gitt meg så langt! Og nyter at jeg har garanti for ytterligere 12-13% oppside (fra ca 42 kr til 47,5kr per aksje) på 2631 av disse aksjene!

Til slutt skal jeg avslutte med en litt morsom historie:

Tidligere i år avtalte jeg med min datter at jeg skulle ta ut alle hennes sparepenger fra hennes sparekonto. Disse avtalte vi at jeg skulle investere i aksjer for henne – og jeg skulle få investere disse slik jeg ser det best for henne og med den risikoen jeg anser passende. Til gjengjeld avtalte vi at jeg skulle garantere for alle hennes sparepenger (pluss renter), slik at den dagen hun fyller 18 år så vil hun garantert få alle sparepengene tilbake uavhengig av om hennes aksjeinvesteringer skulle gå dårlig. Altså har hun fått garanti av meg slik at hun ikke har noe risiko med sine sparepenger når jeg nå investerer disse for henne.

Disse sparepengene hennes valgte jeg å investere i Songa Offshore. Og som dere allerede vet, så ble jo Songa kjøpt opp av Transocean og kursen har eksplodert! Hun har til nå en avkasting på nesten 50% på sine sparepenger, og det bare på noen måneder! En utrolig morsom start på hennes investeringer. Hun har nå nesten 50% avkasting på bare noen måneder, mot bare noen få prosenter avkastning i renter på alle disse årene pengene hennes har stått på sparekonto! Og det beste for henne – hun tar null risiko i og med at jeg garanterer for hennes sparepenger!

Porteføljeutvikling og jobbskifte

Nå er det lenge siden siste innlegg her på bloggen min. Det kommer ganske enkelt av at jeg har vært opptatt med flytting og jobbskifte. Jeg har dermed ikke hatt så mye tid til overs. Verken til blogging eller til å følge med på aksjeporteføljen min. Dessverre så kan man se av den lite hyggelige utviklingen av porteføljen min de siste par mnd at jeg ikke har fulgt med så altfor mye. Porteføljen har dessverre krympet med mange titalls tusen kroner den siste halvannen mnd.

Det er i hovedsak negativ utvikling i Golden Ocean som har bidratt til nedturen i avkastingen på porteføljen min. Aksjen har sunket fra 77 kroner til ca 53 kroner per aksje de siste ukene. Det er klart det merkes godt i porteføljen min, da jeg har aksjen som en av mine to største investeringer. Men også Standard Drilling og Prosafe har hatt negativ utvikling de siste mnd, og dermed forsterket nedturen i porteføljen. Dog skal jeg ikke svartmale alt, da porteføljen min fremdeles kan vise til solid avkastning siden i fjor høst.

Så hva har jeg lært av den siste tids utvikling?

Det er klart at det har vært kjedelig å se at den bunnsolide avkastningen jeg hadde rundt påsketider i år har krympet i hurtig tempo de seneste uker. Trøsten får være at jeg har lært viktigheten av «stopp-loss» funksjonen ved aksjeinvesteringer. Dette er en funksjon som kort fortalt hjelper investorer å unngå store tap ved investering i enkeltaksjer. Måten man gjør dette på er at man bestemmer seg for en nedre verdi på aksjen hvor man ikke lengre ønsker å beholde aksjeposten hvis verdien av aksjen synker under denne verdien. Videre legger man inn en melding hos megleren sin som gjør at aksjen automatisk selges med en gang aksjen går under denne forutbestemte verdien. Hadde jeg gjort dette i Standard Drilling, Prosafe og Golden Ocean – ja, så hadde jeg sluppet å se den elendige utviklingen de seneste uker.

Jobbskifte

Selv om avkastningen ikke har utviklet som jeg har håpet på den siste tiden, så legger jeg meg ikke ned og depper av den grunn. Jeg har nemlig akkurat vært gjennom både jobb- og miljøskifte. For ca en mnd siden flyttet jeg til Bodø og startet som teknisk rådgiver i en bank. Det å få jobbe med tekniske oppgaver i banksektoren har så langt vært utrolig spennende. Kolleger og arbeidsmiljø er fantastisk. Det første jeg gjorde i den nye jobben var å reise til Italia med bankens Bodø avdeling. 3-retters middager med kolleger, 3-retter lunsj i regi av det norske konsulatet i Bologna, dagstur til Firenze, guidet tur til Modena – en perfekt måte å bli kjent med nye og hyggelige kolleger. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Endring i porteføljen

Selv om jeg ikke har hatt så mye tid til å følge markedet tett de siste par mnd, så har jeg rukket og gjøre et par endringer i porteføljen siden forrige innlegg. Jeg har solgt Panoro Energy og BW Offshore – begge med fortjeneste. Disse pengene brukte jeg til å investere i Havila Shipping. Havila Shipping har nettopp vært gjennom en omfattende restrukturering, og selskapet foretok store nedskrivninger i forbindelse med restruktureringen. Dermed håper jeg at  den store nedside risikoen er tatt bort, og kanskje kan oppsiden være hyggelig. Men Havila Shipping opererer innenfor offshore supply, og investeringen kan dermed ikke beskrives som annet enn risikofylt.

Golden Ocean Group – et eventyr av en investering

Golden Ocean Group har vært et eventyr av en investering så langt – jeg har fantastiske 123 % avkastning i aksjen så langt.  På mindre enn ett år. Slå den! Og det beste av alt er at jeg tror at eventyret bare så vidt har startet!

For Golden Ocean Group opererer i tørrbulk markedet som har vist svært positive tendenser nylig. Prisene på kull og jernmalm øker, og etterspørselen etter frakt av disse råvarene øker. Dermed øker også fraktratene og Golden Ocean Group kan begynne å tjene penger igjen etter noen svært magre år.

Det stopper dessuten ikke her. For Golden Ocean Group har ambisjoner. De skal vokse og posisjonere seg for den oppgangen i markedet som så mange spår skal komme. Dette viste de gjennom oppkjøpet av 16 skip tidligere denne uken, 14 fra Quintana Shipping og 2 fra selskapets hovedaksjonær John Fredriksens privateide Seatankers. Kjøpet har blitt beskrevet i svært positive ordelag, og Peter Hermanrud har antydet at dette kjøpet alene øker aksjonærenes verdi med 16%. Han tror dessuten at dette ikke er det siste oppkjøpet selskapet kommer til å gjøre.

Altså har Golden Ocean-aksjonærene en spennende fremtid i vente. For hva er bedre enn et marked i bedring, stigende fraktrater, økt inntjening og et selskap med store ambisjoner?!

Og dette har analytikerne innsett. Og de formelig roper kjøp! Peter Hermanrud selv har Golden Ocean som en av sine favoritt aksjer for 2017 (les mer her). Også Clarkson Platou mener selskapet opererer i et marked i bedring, og gjentar kjøp av aksjen med kursmål 75 kroner (les mer her). Pareto Securities har også oppgradert aksjen til kjøp, med et foreløpig kursmål på 70 kroner (les mer her). Det foreløpig mest positive kursmålet har likevel Bjørn Inge Pettersen i Aksjeanalyser.com, som mener aksjen kan nå så høyt som 120-125 kroner i løpet av 3-6 mnd (les med her).

Med andre ord har Golden Ocean vist seg å være en eventyrlig investering så langt, og det er mye som tyder på at eventyret bare såvidt har startet. Jeg har i hvert fall ingen planer om å selge aksjen i nær fremtid.

Det går i riktig retning – aksjene øker i verdi

Endelig har jeg funnet tid til å komme med en oppdatering av porteføljen min. Jeg tenker gi dere et innblikk i avkastningen på alle mine nåværende aksjeinvesteringer. Dessuten har jeg for første gang også tenkt å gi dere et innblikk i den urealiserte gevinsten/tapet jeg har i mine nåværende aksjer.

Jeg eier for øyeblikket aksjer i syv ulike selskaper. Dette er aksjeposter som alle innebærer høy risiko. Dette medfører at aksjekursene kan svinge både kjapt og mye.  Mine desidert største investeringer er Songa Offshore og Golden Ocean Group. Det er disse to selskapene jeg har klart størst tro på på sikt, og det er også i disse to selskapene jeg har høyest avkastning på per i dag.

Her viser jeg urealisert gevinst og avkastning i mine nåværende investeringer

SelskapSnittkursSluttkurs 03.03.2017Urealisert gevinst (NOK)Avkastning % 
SUM80 281 NOK34
Golden Ocean Group30.895854 20088
Songa Offshore25.9433.729 16230
Panoro Energy4.516.051 54034
DOF0.951.05-22011
Prosafe40.839-898-4
Standard Drilling0.850.76-3179-11
TTS Group4.063.9-343-3

Som dere ser så sitter jeg med en foreløpig urealisert gevinst på litt over 80 000,- NOK på mine nåværende aksjeinvesteringer. Dette betyr at min aksjeportefølje har gitt en foreløpig avkastning på 34 %.
Jeg burde presisere at dette kun er urealisert gevinst og avkastning på mine nåværende aksjeinvesteringer.

I tillegg så har jeg jo tidligere realisert flere gevinster gjennom salg av aksjeposter. Blant annet har jeg jo solgt DNO, Oceanteam, Electromagnetic Geoservices og Axactor så langt i 2017. Alle med positiv avkastning. Uten at jeg har finregnet på gevinsten fra disse salgene, så tenker jeg at den ligger på 8-10 000 NOK totalt. Videre så har jeg også solgt en del aksjer i 2016. Dog kan ikke alle aksje salgene mine fra 2016 sies å være med positiv avkastning. Likevel så  skal den totale avkastningen være klart positiv fra alle aksje salgene mine i 2016. Blant annet solgte jeg Gaming Innovation Group med nesten 100% avkastning.

Oppsummert så kan jeg si at jeg har begynt å tjene hyggelige penger på mine aksjeinvesteringer. Og jeg føler meg rimelig trygg på at den fremtidige avkastningen i min nåværende portefølje enda har et stort potensiale. Det er en god følelse å tenke på at disse investerte pengene faktisk jobber for meg. De vil vokse av se selv, og jeg trenger bare følge med på at markedet går som det skal og at selskapene leverer som forventet i sine kvartalsrapporter. Kan det bli bedre?!

Aksjeinvesteringer – Forskjellen på nybegynnere og viderekomne

Hva er egentlig forskjellen på en nybegynner i aksjemarkedet og en erfaren investor? Tids-aspektet er en åpenbar forskjell. Men kanskje finnes det noen andre trekk som også kan forklare forskjellen.

Som nybegynner i aksjemarkedet har man gjerne bare en kapital på noen tusenlapper til noen hundre tusen som man har til rådighet for å investere i aksjer eller fond. Dette er typisk penger man har råd til å tape uten at det vil gå for hardt utover privatøkonomien. Av denne grunnen har ofte nybegynnere høy risikovilje – målet er at denne startkapitalen skal gjøre dem (oss) rike! Med høy risikovilje og lite erfaring investerer ofte nybegynnere i aksjer med store svingninger, og da gjerne i aksjer hvor det pågår store bevegelser i aksjekursen. Spesielt i aksjer som har beveget seg mye oppover. Eksempler fra de siste par måneder kan være Nordic Nanovector og Funcom, som begge har opplevd voldsomme bevegelser fra slutten av 2016 og inn i 2017.

Figur fra Yahoo Finance

Med å investere i slike volatile aksjer tar disse investorene svært høy risiko. Men uansett om investeringene går bra eller dårlig så vil man i det minste oppleve en bratt læringskurve. I beste fall lærer man mye samtidig som investeringene gir god avkastning. I verste fall taper man på sine første investeringer, men i såfall lærer man nok enda mer av sine feil-investeringer.

Erfarne investorer

De erfarne investorene har typisk opparbeidet seg en høyere kapital gjennom mange år med avkastning på sine investeringer, samt sparing i aksjer eller fond. Da er det kanskje naturlig at disse investorene blir mer opptatt av å bevare sin kapital. Og heller sikre rimelig god avkastning på denne. Dette gjøres gjerne gjennom bredere porteføljer hvor man investerer både i aksjefond og enkeltaksjer. På denne måten diversifiserer erfarne investorer sin portefølje og minimerer risikoen betydelig for å gå på store tap. Med å investere i aksjefond oppnår man risikospredning, i tillegg til at man kan posisjonere seg i de sektorer eller regioner man ønsker. Populære aksjer blant erfarne investorer kan gjerne være aksjer med lavere risiko og jevnere kapitalavkastning. Eksempler på dette kan være eiendomsaksjer som Selvaag Bolig eller Entra, eller andre større børslokomotiv som Norsk Hydro, Statoil, Marine Harvest, Yara, osv.

Kursutvikling i Marine Harvest de siste årene. Figur fra BigCharts.com.

Altså investerer gjerne erfarne investorer i relativt sett trygge aksjer hvor selskapene kan vise til stabil inntjening og hvor det kan utbetales høye utbytter.

Min investeringsstrategi

Selv har jeg bare noen hundre tusen investert i enkeltaksjer. Dessuten forbindes alle mine enkeltaksjer med høy risiko da de i stor grad kan knyttes til oljeservice eller shipping. Således kan jeg nok anses som en nybegynner i aksjemarkedet! Og det er helt greit! Jeg er nemlig inneforstått med at kapitalen jeg har investert i aksjemarkedet kan få seg en knekk dersom oljeprisen eller aksjemarkedet ellers skulle korrigere eller kollapse. Dette er en kalkulert risiko som jeg er villig til å ta. For med min relativt begrensede kapital leter jeg etter aksjer eller sektorer som skraper bunnen i et syklisk marked og som dermed kan ha et stort oppside potensiale.

Forhåpentligvis er det nettopp dette som skiller meg fra mange andre nybegynnere – at jeg ikke kaster meg på og investerer i aksjer som nylig har opplevd et stort oppsving i aksjekursen. Jeg forsøker heller å bunnfiske i aksjer som har fått stor medfart, men hvor markedet snart kan se lyset igjen. Slike markeder kan være oljeservice og shipping. Men ingenting er sikkert, bortsett fra at en slik investeringsstrategi medfører høy risiko.

Det som er viktig for meg når jeg benytter meg av en slik investeringsstrategi, er at jeg følger disse markedene svært tett. Jeg holder meg oppdatert til enhver tid i tilfellet markedet viser svakheter. På denne måten kan jeg raskt selge meg ut dersom jeg føler at markedet viser klare svakhetstegn.

Det er veldig lett å velge «feil» selskap, når man velger å investere i slike svært volatile og sykliske markeder som oljeservice og shipping faktisk er. Derfor har det vært viktig for meg å minimere risikoen min så mye som mulig. Dette har jeg gjort ved å investere i selskaper som nylig har gjennomgått restruktureringer – altså selskaper hvor det finansielle er sikret for videre drift av selskapet til markedet har hentet seg opp igjen. Blant annet har jeg bunnfisket i Golden Ocean Group etter at de gjennomgikk en restrukturering tidlig i 2016. Det tekniske bildet viser også at aksjen dannet en klar bunnformasjon som følge av restruktureringen.

I Golden Ocean Group har jeg kjøpt meg inn på snittkurs 30.89 kroner. Idag er kursen 53.50 kroner. Figur fra Invesstech.

Når jeg valgte å bunnfiske i Golden Ocean Group, så var det også et resultat av at sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank flere ganger det siste året har uttalt at aksjen kan komme tilbake med stor kraft.

Altså benytter jeg meg av en investeringsstrategi hvor jeg forsøker å vektlegge følgende i mine vurderinger:

  • Sykliske aksjer som har gjennomgått finansielle restruktureringer. På denne måten vil selskapets finansielle situasjon være trygg i det korte bildet hvertfall.
  • Det tekniske bildet bør vise at den fallende trenden er brutt og at det har blitt dannet en bunn i aksjekursen. Benytter meg gjerne av tekniske analyser gjort av Investtech eller Aksjeanalyser.
  • Dyktige aksjemeglere bør ha uttrykt tro på selskapet som følge av en fundamental analyse av både selskapet og markedet det opererer i.

Med å benytte meg av denne investeringsstrategien håper jeg og kunne unngå den klassiske tabben som nybegynnere ofte gjør i aksjemarkedet: Nemlig å kjøpe på toppen og selge på bunnen. Dog er jeg meget klar over at min strategi medfører stor risiko den også.

Prosafe – kan innsidekjøp gi aksjen et realt løft?

Prosafe er en verdensledende operatør av halvt nedsenkbare bolig- og servicerigger. Selskapet eier per idag 12 boligrigger, og de kan operere i alle de største offshore olje og gassområdene i verden.

Høsten 2016 gjennomgikk Prosafe en større restruktureringsprosess som skulle hjelpe selskapet gjennom de svært vanskelige markedsforholdene innen oljeservice næringen. Eksisterende aksjonærer ble svært utvannet da store mengder nye aksjer ble utstedet som del av restruktureringen. Dette medførte at aksjekursen stupte hele 98% i 2016.

Siden restruktureringen har aksjekursen svingt mellom 26 kroner på det laveste og til 40 kroner på det høyeste. Selv kjøpte jeg en post på 37 kroner per aksje i desember 2016.

Fredag ble det midlertidig kjent at en viktig innsider i selskapet har kjøpt aksjer i selskapet. Fungerende administrerende direktør Stig H. Christensen kjøpte fredag 26 500 aksjer i selskapet til en kurs på 37.55 kroner per aksje.
Når en innsider kjøper aksjer i eget selskap, så kan dette indikere at personen mener aksjen er billig og at selskapet går bedre enn det aksjemarkedet har priset inn i aksjekursen.

I følge aksjeanalyser.com har aksjen brutt ut av en langsiktig fallende trend, og at det kan ha blitt etablert en bunn i aksjen. Videre påpeker aksjeanalyser.com at det kan komme et etablert brudd opp gjennom 40 kroners-nivået innen relativt kort tid. Dette kan isåfall indikere et potensiale for aksjen på opptil 60 kroner på 1-3 mnd sikt. På 12 mnd sikt har aksjeanalyser.com et potensiale for aksjen helt opp mot 125 kroner.

Dermed kan Prosafe være er god kjøpskandidat på dagens nivåer. Jeg har som sagt allerede en liten post i selskapet, men har i lengre tid vurdert å kjøpe enda flere aksjer. Innsidekjøp og en svært positiv teknisk analyse av aksjen gjør at jeg fristes til å kjøpe flere aksjer i Prosafe innen kort tid.

SD Standard Drilling – en mulig supply rakett

I et par mnd har jeg fulgt med på utviklingen i aksjekursen til SD Standard Drilling. Selskapet har en rekke kjente investorer som for eksempel Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly. Siden i fjor sommer har selskapet begynt å investere i PSV-skip i et kriserammet market for offshore ship. Selskapet eier nå en flåte på til sammen 16 PSV-skip. Disse eiendelene finansieres hovedsakelig gjennom selskapets kontantbeholdning og emisjoner. De siste par mnd har selskapet hentet kapital gjennom to nye emisjoner – en på 65 øre per aksje og en på 90 øre per aksje.

Fordelen med denne forretningsmodellen er at selskapet er uten gjeld. Dermed kan de leie ut sine skip på kontrakter langt billigere enn sine konkurrenter. Og skulle selskapet komme med meldinger om kontrakter for sine skip – ja da kan aksjen virkelig bli interessant å være investert i.

Når jeg igår valgte å investere i en aksjepost i selskapet, så var det flere faktorer som spilte inn. For det første har det vært en rekke inside kjøp i selskapet – noe som betyr at de som kjenner selskapet godt mener at aksjen er fundamentalt billig. For det andre fikk jeg kjøpt aksjen på kurs 85 og 86 øre, noe som er lavere enn siste emisjonskurs. Dermed føler jeg at jeg har fått en billig kursinngang i aksjen.

Midlertidig var det ytterligere en faktor som påvirket meg til å gjøre denne investeringen på tampen av uken – nemlig Investtech.com sin tekniske analyse av aksjen.
Investtech: SD Standard Drilling

Hos Investtech ble aksjen beskrevet å ligge nær trendgulvet i en positiv trend. Riktignok påpeker Investtech at SDSD for tiden er den mest volatile aksjen av samtlige selskaper på Oslo Børs. Dermed må jeg innrømme at risikoviljen min er stor når jeg i går tok et lodd i selskapet, men NO GUTS NO GLORY!

 

Songa Offshore – en mulighet i et vanskelig riggmarked

Songa Offshore er et riggselskap etablert i 2005. Selskapet eier til sammen 7 halvt nedsenkbare rigger, og 4 av disse opererer nå i Nordsjøen under lange kontrakter med Statoil. De 3 andre riggene er for tiden uten arbeid.

Songa Offshore er registrert på Oslo Børs med ticker SONG. Aksjen har de siste årene opplevd hard medfart, og i 2016 falt aksjen rundt 70%. I løpet av 2016 gjennomførte selskapet midlertidig en restrukturering, noe som sikret selskapets finansielle situasjon frem til 2020. I tillegg kunne selskapet vise til et sterkt Q3 2016 blant annet som følge av at de nye Cat-D riggene har kommet ut i arbeid. Videre har selskapet en meget sterk backlog, noe som sikrer inntekt i mange år fremover. Dette har medført at aksjen plutselig ser nokså attraktiv ut, og investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet har tidligere beskrevet Songa Offshore som en kjempemulighet. Både Hauglund og sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank har oppgitt Songa Offshore som en av sine favorittaksjer for 2017.

Også det tekniske bildet av aksjen ser nokså attraktivt ut, hvor det kan se ut som om det er i ferd med og etableres en bunn-formasjon rundt dagens nivåer. I følge aksjeanalyser.com kan det se ut som om det er i ferd med og etableres en stor dobbel bunn-formasjon. Et brudd opp gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 40 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Over dette nivået vil det være lite teknisk motstand før opp mot 90 kroner.

Songa Offshore er min aller største enkeltinvestering på Oslo Børs. Jeg har så mye som ca 40% av min portefølje investert i selskapet. Snittkursen min i aksjen ligger på rett under 26 kroner, etter at jeg har investert jevnlig i selskapet etterhvert som økonomien tillater det. Foreløpig avkastning er på 28% per idag. Mine forventninger til aksjen er store, og jeg håper aksjen kan nå 80-90 kroner i løpet av 2017. Det ville isåfall være i tråd med Hermanrud`s spådom høsten 2016 om at aksjen fort kunne gå 3-4 gangen fra rundt 20-22 kroner. Det ville også være i tråd med teknisk analyse fra aksjeanalyser.com.